Partner

Screeningové programy onkologických onemocnění a aktuální výsledky adresného zvaní v ČR

Sál V. Morávka KLDO, 16:55 - 17:15, 10.4.
Blok: Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část

Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část

Autoři

 • Ondřej Ngo, Brno
  Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Brno
 • Renata Chloupková, Brno
  Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Brno
 • Barbora Bučková, Brno
  Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno
 • Ladislav Dušek, Brno
  Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Brno
 • Ondřej Májek, Brno
  Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Brno

Abstrakt

Východiska: V ČR byly od roku 2000 postupně zaváděny screeningové programy nádorových onemocnění prsu, kolorekta a děložního hrdla. Programy jsou organizované pod dohledem odborných komisí a společností a je zajištěna jejich dostupnost díky komplexní síti doporučených pracovišť, která splňují kritéria k provádění screeningových vyšetření a podléhají pravidelnému monitoringu kvality. Od ledna 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů ke screeningu s cílem zajistit větší účast cílové populace. Cílem sdělení je popsat výkonnost screeningových programů a zejména aktuální výsledky adresného zvaní k těmto programům. Materiál a metody: V rámci projektu adresného zvaní jsou zvány dlouhodobě neúčastnící se osoby k jednotlivým screeningovým programům přímo svými zdravotními pojišťovnami. Vyhodnocení projektu bylo provedeno na základě dat zdravotních pojišťoven. Údaje o dostupnosti a výkonnosti screeningových programů byly získány prostřednictvím stejného datového zdroje. Hodnocena byla data do konce roku 2017. Výsledky: V celém hodnoceném období projektu adresného zvaní v letech 2014–2017 bylo zdravotními pojišťovnami celkem rozesláno více než 6 milionů pozvánek (osoby byly zvány opakovaně v případě neúčasti; jednou pozvánkou mohla být osoba zvána na více programů současně). Na screening karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorekta bylo zasláno přibližně 1,7 milionu, 2 miliony a 4,6 milionu pozvánek a celkově reagovalo na pozvánku (bez ohledu na pořadí pozvánky) v rámci celého hodnoceného období 40 % žen, 31 % žen a 40 % osob. Po zavedení adresného zvaní bylo možné sledovat mírné navýšení pokrytí z roku 2013 na rok 2015 u cervikálního (z 55,8 na 56,3 %) a mamografického screeningu (z 58,2 na 61,5 %). U kolorektálního screeningu bylo navýšení výraznější (z 27,3 na 33,9 %), ovšem v posledních letech přesto sledujeme mírný pokles v pokrytí. Závěr: Dosavadní systém adresného zvaní dosáhl významné odezvy u poprvé pozvaných osob, což se také projevilo na pokrytí screeningem. S opakovanými pozvánkami nezapojeným osobám odezva výrazně klesá. Je zde tedy stále podstatná část rezistentní populace, která nereaguje na opakované výzvy, a získaná data tak poukazují na potřebu modifikace systému zvaní. Navíc klesající trend pokrytí kolorektálním screeningem v posledních letech upozorňuje na nedostatečnou aktivitu sítě primární péče v opětovném zvaní osob ke screeningu. Nově založené Národní screeningové centrum ÚZIS ČR se věnuje testování opatření směřujících k vyšší účasti cílové populace na screeningu. Práce byla realizována za podpory Operačního programu zaměstnanost, Datová základna realizace screeningových programů (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216) a Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172).
Zpět na blok Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" - II. část