Možnosti aktivní účasti

Vážená kolegyně, vážený kolego,
těší nás, že máte zájem prezentovat svou práci v rámci odborného programu BOD a KNZP. Můžete tak učinit třemi způsoby, formou přednášky, posteru nebo článku ve sborníku. Všechny varianty však musí být doprovázeny příslušným abstraktem. K aktivní účasti se můžete přihlásit nejpozději do 13. 6. 2021. Do tohoto termínu je třeba se zaregistrovat prostřednictvím těchto webových stránek. Bez registrace není možné vložit Váš příspěvek. O přijetí příspěvku Vás budeme informovat nejpozději v druhé polovině srpna 2021.
 

Možnosti aktivní účasti:

 • Přednáška
 • Poster
 • Článek ve Sborníku BOD
   

Jak postupovat při přípravě a vkládání příspěvku:

IMG_2392.jpgPřednášky a postery:

Po úspěšné registraci kliknete na pole „Vložit příspěvek“, tak se dostanete do elektronického formuláře k zaslání příspěvku. V prvním poli tohoto formuláře vyberete z nabídky typ příspěvku (přednáška nebo poster) a kategorii (lékař, výzkumník, nelékařský zdravotnický pracovník). Pokud jste byli vyzváni k přednášce pořadatelem akce, pak zvolíte kategorii „vyzvaná přednáška“ a zadáte heslo, které jste obdrželi od pořadatele. Můžete vkládat neomezený počet příspěvků, a to i v různých kategoriích.
 

Následně budete vyzváni k vyplnění následujících položek:
 

I. Název (název může být maximálně o rozsahu 300 znaků včetně mezer)
 

II. Tematický okruh (vyberte z nabídky)
 

III. Abstrakt

 • Abstrakt musí být strukturován, a to dle charakteru prezentované práce (vzory viz níže). Maximální počet znaků (mimo nadpis, autory a pracoviště) je 2 600 znaků (cca 3/4 strany formátu A4). Doporučujeme alespoň 1 800 znaků (cca 260 slov). Příliš krátký abstrakt bude vyřazen. Prosím proto o dodržení limitu. Abstrakt nečleňte do odstavců a bodů, ale koncipujte jej jako jeden souvislý text (odstavec).
   
 • Dedikaci/e grantovým a sponzorským agenturám uveďte na konci abstraktu (vzor: „Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 11-1111.“).
   
 • Vzorový formát literatury: [1] Sturdza A et al. Image guided brachytherapy in locally advanced cervical cancer: Improved pelvic control and survival in RetroEMBRACE, a multicenter cohort study. Radiother Oncol 2016; 120(3): 428–433.
 • Text vloženého příspěvku je možné kdykoliv po vašem přihlášení změnit, a to až do 13. 6. 2021. Nezbytné pozdější změny bude možné provést na základě domluvy přes e-mail bod@mou.cz.
   
 • Abstrakt musí mít následující členění:
 • ​Prezentace výsledků vlastní klinické nebo výzkumné práce:
  • východiska
  • soubor pacientů a metody (klinická práce) nebo materiál a metody (výzkumná práce)
  • výsledky
  • závěr
 • Kazuistiky:
  • východiska
  • popis případu
  • závěr
 • Přehledové práce a ostatní sdělení:
  • východiska
  • cíl
  • závěr
    

IV. Autoři

 • Autory příspěvků vkládejte postupně. Maximální počet autorů příspěvku je 10. Z nabídky vyberte jejich funkci – prezentující autor, spoluator apod.
   

V. Klíčová slova

 • Ke každému abstraktu je nutné z předem definovaného seznamu vybrat 4 klíčová slova a k nim můžete napsat 3 další libovolná klíčová slova, která nejlépe charakterizují předmět vašeho sdělení. Umožníte tím lépe vyhledávat vaše příspěvky. Pokud nemůžete najít vhodná klíčová slova, abyste splnili výše uvedenou podmínku, vložte text „nelze vybrat“, který je na konci výběrového seznamu.
   

VI. Přílohy

 • Můžete vložit maximálně tři obrazové přílohy – Příloha 1 až 3 (tj. soubory s koncovkou jpg, png nebo tif, které mohou obsahovat obrázky, grafy nebo tabulky).
   

VII. Soutěže

 • Každý příspěvek, bude-li přijat k prezentaci, se automaticky zařazuje do soutěže o „Nejlepší sdělení BOD, Nejlepší sdělení KNZP či Nejlepší posterové sdělení.“ Mimo to lze příspěvek přihlásit i do soutěže „To nejlepší z onkologického výzkumu“.

   

IMG_2392.jpgPosterové sdělení:

Posterová sekce bude v letošním ročníku pouze v online podobě. Své postery proto, prosím, odevzdávejte ve formátu pdf.


 

IMG_2392.jpgČlánek ve Sborníku BOD:

K Vaší přednášce nebo posteru můžete kromě nezbytného abstraktu zaslat i článek k publikaci do Sborníku BOD. Pozor, článek ve sborníku nelze poslat, aniž byste tento příspěvek současně nepřihlásili jako přednášku nebo poster.
 

Sborník Brněnských onkologických dnů vychází jako zvláštní číslo časopisu Klinická onkologie, který je evidovaný v bibliografické databázi SCOPUS. Články do Sborníku BOD musí prezentovat původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek ve sborníku musí mít obvyklou strukturu vědecké práce a obvyklý způsob citování zdrojů (nejedná se tedy pouze o abstrakt nebo rozšířený abstrakt), aby splnil předpoklady pro vykázání jako výsledek výzkumu v databázi RIV. Rovněž musí obsahovat dedikaci příslušnému výzkumnému projektu.
 

 • Redakční rada časopisu Klinická onkologie rozhodla o zpoplatnění článků ve Sborníku BOD, a to částkou 1 000 Kč + 21 % DPH za 1 tiskovou stranu.
   
 • Spolu s vložením článku také prosíme o zaslání objednávky a fakturačních údajů pro otištění článku na e-mail: petra.polsen@carecomm.cz.
   
 • Odpovědnou redaktorkou a kontaktní osobou pro zpracování článků je Ing. Petra Polsen, e-mail: petra.polsen@carecomm.cz
 • Pokyny pro tvorbu a zasílání článku do Sborníku BOD

 • Zájemce o vydání článku ve sborníku se v první řadě musí zaregistrovat k aktivní účasti na BOD a do registračního systému konference vložit příspěvek, tj. abstrakt přednášky nebo abstrakt posteru dle pokynů uvedených výše. Kromě toho se zájemce musí zaregistrovat do redakčního systému časopisu Klinická onkologie. Zde vloží vlastní článek do sborníku. Článek musí mít totožný abstrakt a autory, jako má abstrakt vložený do registračního systému BOD.
   
 • Příprava článku se řídí pokyny pro autory na stránkách časopisu - Linkos . Abstrakt příspěvku na BOD a abstrakt článku do sborníku musí být shodný, rozsah 200–300 slov. Stejně tak musí být stejné názvy a stejní autoři příspěvku a článku. Článek do sborníku musí obsahovat i anglický abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině. Vlastní text článku musí odpovídat pokynům pro autory. Jediným rozdílem je rozsah textu, který by neměl mít méně než 800 a více než 1 200 slov, včetně citované literatury. K textu mohou být připojeny nanejvýš 3 přílohy (např. obrázky, tabulky, grafy).
 • Při vkládání článku do redakčního systému časopisu Klinická onkologie je nezbytné již v prvním kroku v části sekce časopisu zvolit kategorii „Článek do Sborníku BOD“.
   
 • Články do sborníku prochází běžným recenzním řízením. Přijetí příspěvku na konferenci Brněnské onkologické dny automaticky neznamená i přijetí souběžně odeslaného článku do sborníku. Naopak odmítnutí příspěvku na konferenci vede automaticky k zamítnutí článku do sborníku konference.