Možnosti aktivní účasti

 • PŘEDNÁŠKA
 • POSTER
 • ČLÁNEK VE SBORNÍKU

 

Vážená kolegyně, vážený kolego,

 

těší nás, že máte zájem prezentovat vaši práci v rámci odborného programu Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Můžete tak učinit formou přednášky,  posteru nebo článku ve sborníku, které však musí být doprovázeny příslušným abstraktem. K aktivní účasti se můžete přihlásit nejpozději do 1. března 2019. Do tohoto termínu je nutné se zaregistrovat na těchto internetových stránkách. Bez registrace není možné vložit Váš příspěvek. O přijetí příspěvku Vás budeme informovat v druhé polovině měsíce března 2019.  

 

 

JAK POSTUPOVAT PŘI PŘÍPRAVĚ A VKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKU

 

PŘEDNÁŠKY A POSTERY

 

Po úspěšné registraci kliknete na pole „Vložit příspěvek“, tak se dostanete do elektronického formuláře k zaslání příspěvku. V prvním poli tohoto formuláře vyberete z nabídky typ příspěvku (přednáška nebo poster) a kategorii (lékař, výzkumník, nelékařský zdravotnický pracovník). Pokud jste byli vyzváni k přednášce pořadatelem akce, pak zvolte kategorii „vyzvaná přednáška“ a zadáte heslo, které jste obdrželi od pořadatele. Můžete vkládat neomezený počet příspěvků, a to i v různých kategoriích.
 

Následně budete muset vyplnit tyto položky:

 

I. Název (název může být maximálně o rozsahu 300 znaků včetně mezer)

 

II. Tématický okruh (vyberte z nabídky)

 

III. Abstrakt

 • Abstrakta musí být strukturovaná, a to dle charakteru prezentované práce (vzory viz níže). Maximální počet znaků (mimo nadpis, autory a pracoviště) je 2600 (cca 3/4 strany formátu A4). Doporučujeme alespoň 1800 znaků (cca 260 slov). Příliš krátká abstrakta budou vyřazena! Dedikaci/e grantovým a sponzorským agenturám uveďte na konci abstraktu (vzor: „Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 11-1111.“) Text vloženého příspěvku je možné kdykoliv po vašem přihlášení změnit, a to až do 1.3.2019.

 

 • Abstrakta musí mít následující členění
  • Prezentace výsledků vlastní klinické nebo výzkumné práce
   • Východiska
   • Soubor pacientů a metody (klinická práce) nebo Materiál a metody (výzkumná práce)
   • Výsledky
   • Závěr
  • Kazuistiky
   • Východiska
   • Popis případu
   • Závěr
  • Přehledové práce a ostatní sdělení
   • Východiska
   • Cíl

 

IV. Autoři  (postupně vložte max 10 autorů příspěvku. Z nabídky vyberte jejich funkci – prezentující autor, spoluator).

 

V. Klíčová slova (ke každému abstraktu je nutné z předem definovaného seznamu vybrat 4 klíčová slova a k nim můžete napsat 3 další libovolná klíčová slova, která nejlépe charakterizují předmět vašeho sdělení. Umožníte tím lépe vyhledávat vaše příspěvky. Pokud nemůžete najít vhodná klíčová slova, abyste splnili výše uvedenou podmínku, vložte text „nelze vybrat“, který je na konci výběrového seznamu).

 

VI. Přílohy (můžete vložit maximálně tři obrazové přílohy – Příloha 1 až 3, tj. soubory s koncovkou jpg, png nebo tif, které mohou obsahovat obrázky, grafy nebo tabulky).

 

VII. Soutěže (každý příspěvek, bude-li přijat k prezentaci, se automaticky zařazuje do soutěže o „Nejlepší přednášku BOD, Nejlepší přednášku KNZP či Nejlepší posterové sdělení.“ Mimo to lze příspěvek přihlásit i do soutěže o nejzajímavější kazuistiku a o nejlepší sdělení z onkologického výzkumu)

 

POSTEROVÁ SDĚLENÍ:

ROZMĚR PANELU PRO POSTER: š.156 cm, v. 86 cm

DOPORUČENÝ ROZMĚR POSTERU: š. 120 cm, v. 84 cm

 

 

ČLÁNEK VE SBORNÍKU BOD

 

K Vaší přednášce nebo posteru můžete kromě nezbytného abstraktu zaslat i ČLÁNEK k publikaci do Sborníku BOD. Jinými slovy, článek ve sborníku nelze poslat aniž byste tento příspěvek současně nepřihlásili jako přednášku nebo poster!

 

Sborník Brněnských onkologických dnů vychází jako zvláštní číslo časopisu Klinická onkologie, který je evidovaný v bibliografické databázi SCOPUS a má přidělen ISBN kód. Články do Sborníku BOD musí prezentovat původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek ve sborníku musí mít obvyklou strukturou vědecké práce a obvyklý způsob citování zdrojů (nejedná se tedy pouze o abstrakt nebo rozšířený abstrakt), aby splnil předpoklady pro vykázání jako výsledek výzkumu v databázi RIV. Rovněž musí obsahovat dedikaci příslušnému výzkumnému projektu.

Redakční rada časopisu Klinická onkologie rozhodla o zpoplatnění článků ve Sborníku BOD, a to částkou 1 000 Kč + 21 % DPH za 1 tiskovou stranu.
Spolu s vložením článku také zároveň prosíme o zaslání objednávky a fakturačních údajů pro otištění článku na e-mail: barbora.sevcikova@ambitmedia.cz
Kontaktní osobou pro zpracování článků je Mgr. Barbora Ševčíková.


 

POKYNY PRO TVORBU A ZASLÁNÍ ČLÁNKU DO SBORNÍKU BOD

Zájemce o vydání článku ve sborníku se v první řadě musí zaregistrovat s aktivní účastí na Brněnské onkologické dny a do registračního systému konference vložit příspěvek, tj. abstrakt přednášky nebo abstrakt posteru, a to podle pokynů uvedených výše. Kromě toho se zájemce musí zaregistrovat do redakčního systému časopisu Klinická onkologie na internetové adrese http://redakce.ambitmedia.cz/ko/author/submit a zde vloží vlastní článek do sborníku. Článek musí mít stejný abstrakt a autory jako abstrakt vložený do registračního systému Brněnských onkologických dnů.

 

Příprava článku se řídí pokyny pro autory na stránkách časopisu: http://redakce.ambitmedia.cz/ko/about/submissions#authorGuidelines. Abstrakt příspěvku na BOD a abstrakt článku do sborníku musí být shodný, rozsah 200 – 300 slov. Stejně tak musí být stejné názvy a autoři příspěvku a článku. Článek do sborníku musí obsahovat i anglický abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině. Vlastní text článku musí odpovídat pokynům pro autory, jediným rozdílem je rozsah textu, který by neměl mít méně než 800 a více než 1200 slov, včetně citované literatury. K textu mohou být připojeny nanejvýš 3 přílohy (např. obrázky, tabulky, grafy).

 

Při vkládání článku do redakčního systému časopisu Klinická onkologie, je nezbytné již v prvním kroku v části sekce časopisu zvolit kategorii „Článek do Sborníku BOD“.

 

Články do sborníku prochází běžným recenzním řízením. Přijetí příspěvku na konferenci Brněnské onkologické dny automaticky neznamená i přijetí souběžně odeslaného článku do sborníku. Naopak odmítnutí příspěvku na konferenci vede automaticky k zamítnutí článku do sborníku konference.