Aktivní účast

IMG_2392.jpgAktivní účast pro vyzvané řečníky a aktivní přednášející

Registrace k aktivní účasti pro vyzvané řečníky a aktivní přednášející bude otevřená do 15. 7. 2021. Do registračního systému můžete vložit své ústní sdělení nebo poster, a to následujícím způsobem:
 

Do registračního systému nahrajete abstrakt svého sdělení. Při registraci k aktivní účasti se můžete zároveň předregistrovat k prezenční účasti na místě. Při registraci budete vyzváni k zadání dnů, v nichž předpokládáte svoji účast. Předregistrujte se, prosím, pouze na dny, kdy počítáte se svojí účastí. Tato nová forma registrace vznikla z důvodu, abychom mohli nabídnout fyzickou účast co největšímu počtu účastníků i přes ztížené podmínky.
 

V případě, že na konferenci budete vystupovat jako vyzvaný přednášející, zadejte, prosím, při registraci speciální registrační kód, který Vám byl zaslán organizátorem patřičného bloku (vyzvaní přednášející mají vstup i stravu zdarma). V letošním roce aktivní účast velmi doporučujeme, neboť všichni aktivní účastníci s ústním sdělením budou mít garantovanou možnost prezenční účasti.
 

Posterová sekce bude v tomto ročníku pouze online. Pasivním účastníkům bohužel účast na místě garantovat nemůžeme. Avšak celý odborný program a posterová sekce, budou plně dostupné prostřednictvím online přenosu.
 

*Upozorňujeme, že garantovanou prezenční účast má vždy jedna osoba, tedy první či přednášející autor. Garantovanou prezenční účast tak můžeme umožnit jednomu autorovi aktivního sdělení a jednomu autorovi daného posteru.
 

IMG_2392.jpgMožnosti aktivní účasti:

 • Přednáška
 • Poster
 • Článek ve Sborníku BOD


​Těší nás, že máte zájem prezentovat svou práci v rámci odborného programu BOD a KNZP. Všechny varianty však musí být doprovázeny příslušným abstraktem. K aktivní účasti se můžete přihlásit nejpozději do 15. 7. 2021. Do tohoto termínu je třeba se zaregistrovat prostřednictvím těchto webových stránek. Bez registrace není možné vložit Váš příspěvek. O přijetí příspěvku Vás budeme informovat nejpozději v druhé polovině srpna 2021.

 

IMG_2392.jpgIMG_2392.jpgIMG_2392.jpgJak postupovat při přípravě a vkládání příspěvkuIMG_2392.jpgIMG_2392.jpgIMG_2392.jpg
 

Přednášky a postery:

Po úspěšné registraci kliknete na pole „Vložit příspěvek“, tak se dostanete do elektronického formuláře k zaslání příspěvku. V prvním poli tohoto formuláře vyberete z nabídky typ příspěvku (přednáška nebo poster) a kategorii (lékař, výzkumník, nelékařský zdravotnický pracovník). Pokud jste byli vyzváni k přednášce pořadatelem akce, pak zvolíte kategorii „vyzvaná přednáška“ a zadáte heslo, které jste obdrželi od pořadatele. Můžete vkládat neomezený počet příspěvků, a to i v různých kategoriích.
 

Následně budete vyzváni k vyplnění následujících položek:
 

I. Název (název může být maximálně o rozsahu 300 znaků včetně mezer)
 

II. Tematický okruh (vyberte z nabídky)
 

III. Abstrakt

 • Abstrakt musí být strukturován, a to dle charakteru prezentované práce (vzory viz níže). Maximální počet znaků (mimo nadpis, autory a pracoviště) je 2 600 znaků (cca 3/4 strany formátu A4). Doporučujeme alespoň 1 800 znaků (cca 260 slov). Příliš krátký abstrakt bude vyřazen. Prosím proto o dodržení limitu. Abstrakt nečleňte do odstavců a bodů, ale koncipujte jej jako jeden souvislý text (odstavec).
   
 • Dedikaci/e grantovým a sponzorským agenturám uveďte na konci abstraktu (vzor: „Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 11-1111.“).
   
 • Vzorový formát literatury: [1] Sturdza A et al. Image guided brachytherapy in locally advanced cervical cancer: Improved pelvic control and survival in RetroEMBRACE, a multicenter cohort study. Radiother Oncol 2016; 120(3): 428–433.
 • Text vloženého příspěvku je možné kdykoliv po vašem přihlášení změnit, a to až do 15. 7. 2021. Nezbytné pozdější změny bude možné provést na základě domluvy přes e-mail bod@mou.cz.
   
 • Abstrakt musí mít následující členění:
 • ​Prezentace výsledků vlastní klinické nebo výzkumné práce:
  • východiska
  • soubor pacientů a metody (klinická práce) nebo materiál a metody (výzkumná práce)
  • výsledky
  • závěr
 • Kazuistiky:
  • východiska
  • popis případu
  • závěr
 • Přehledové práce a ostatní sdělení:
  • východiska
  • cíl
  • závěr
    

IV. Autoři

 • Autory příspěvků vkládejte postupně. Maximální počet autorů příspěvku je 10. Z nabídky vyberte jejich funkci – prezentující autor, spoluator apod. (Upozorňujeme, že garantovanou prezenční účast na BOD má vždy pouze jeden člen, zpravidla první autor nebo prezentující autor.).
   

V. Klíčová slova

 • Ke každému abstraktu je nutné z předem definovaného seznamu vybrat 4 klíčová slova a k nim můžete napsat 3 další libovolná klíčová slova, která nejlépe charakterizují předmět vašeho sdělení. Umožníte tím lépe vyhledávat vaše příspěvky. Pokud nemůžete najít vhodná klíčová slova, abyste splnili výše uvedenou podmínku, vložte text „nelze vybrat“, který je na konci výběrového seznamu.
   

VI. Přílohy

 • Můžete vložit maximálně tři obrazové přílohy – Příloha 1 až 3 (tj. soubory s koncovkou jpg, png nebo tif, které mohou obsahovat obrázky, grafy nebo tabulky).
   

VII. Soutěže

 • Každý příspěvek, bude-li přijat k prezentaci, se automaticky zařazuje do soutěže o „Nejlepší sdělení BOD, Nejlepší sdělení KNZP či Nejlepší posterové sdělení.“ Mimo to lze příspěvek přihlásit i do soutěže „To nejlepší z onkologického výzkumu“.

   

IMG_2392.jpgPosterové sdělení:

Posterová sekce bude v letošním ročníku pouze v online podobě. Své postery proto, prosím, odevzdávejte ve formátech pdf nebo jpg (formát 16:9 a min. rozlišení 200-300 dpi).


 

IMG_2392.jpgČlánek ve Sborníku BOD:

K Vaší přednášce nebo posteru můžete kromě nezbytného abstraktu zaslat i článek k publikaci do Sborníku BOD. Pozor, článek ve sborníku nelze poslat, aniž byste tento příspěvek současně nepřihlásili jako přednášku nebo poster.
 

Sborník Brněnských onkologických dnů vychází jako zvláštní číslo časopisu Klinická onkologie, který je evidovaný v bibliografické databázi SCOPUS. Články do Sborníku BOD musí prezentovat původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek ve sborníku musí mít obvyklou strukturu vědecké práce a obvyklý způsob citování zdrojů (nejedná se tedy pouze o abstrakt nebo rozšířený abstrakt), aby splnil předpoklady pro vykázání jako výsledek výzkumu v databázi RIV. Rovněž musí obsahovat dedikaci příslušnému výzkumnému projektu.
 

 • Redakční rada časopisu Klinická onkologie rozhodla o zpoplatnění článků ve Sborníku BOD, a to částkou 1 000 Kč + 21 % DPH za 1 tiskovou stranu.
   
 • Spolu s vložením článku také prosíme o zaslání objednávky a fakturačních údajů pro otištění článku na e-mail: petra.polsen@carecomm.cz.
   
 • Odpovědnou redaktorkou a kontaktní osobou pro zpracování článků je Ing. Petra Polsen, e-mail: petra.polsen@carecomm.cz
 • Pokyny pro tvorbu a zasílání článku do Sborníku BOD

 • Zájemce o vydání článku ve sborníku se v první řadě musí zaregistrovat k aktivní účasti na BOD a do registračního systému konference vložit příspěvek, tj. abstrakt přednášky nebo abstrakt posteru dle pokynů uvedených výše. Kromě toho se zájemce musí zaregistrovat do redakčního systému časopisu Klinická onkologie. Zde vloží vlastní článek do sborníku. Článek musí mít totožný abstrakt a autory, jako má abstrakt vložený do registračního systému BOD.
   
 • Příprava článku se řídí pokyny pro autory na stránkách časopisu - Linkos . Abstrakt příspěvku na BOD a abstrakt článku do sborníku musí být shodný, rozsah 200–300 slov. Stejně tak musí být stejné názvy a stejní autoři příspěvku a článku. Článek do sborníku musí obsahovat i anglický abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině. Vlastní text článku musí odpovídat pokynům pro autory. Jediným rozdílem je rozsah textu, který by neměl mít méně než 800 a více než 1 200 slov, včetně citované literatury. K textu mohou být připojeny nanejvýš 3 přílohy (např. obrázky, tabulky, grafy).
 • Při vkládání článku do redakčního systému časopisu Klinická onkologie je nezbytné již v prvním kroku v části sekce časopisu zvolit kategorii „Článek do Sborníku BOD“.
   
 • Články do sborníku prochází běžným recenzním řízením. Přijetí příspěvku na konferenci Brněnské onkologické dny automaticky neznamená i přijetí souběžně odeslaného článku do sborníku. Naopak odmítnutí příspěvku na konferenci vede automaticky k zamítnutí článku do sborníku konference.